Belediyemiz meclisi, aşağıda gündeminde yazılı hususları görüşüp, karara bağlamak üzere  5393  Sayılı Belediye Kanunu’nun 20 ncı maddesi uyarınca  07/ 01/2020 Salı  günü saat  13.30’da Belediye toplantı salonunda   toplanacaktır.

Belirtilen gün ve saatte meclis üyelerinin toplantıya teşrifleri rica olunur. 02 / 01 2020

 

Adem ÖNAL

Belediye Başkanı

G Ü N D E M

1-Meclis tatil ayının belirlenmesi

2-Bilirkişi seçimi

3-Norm kadro