SUNUŞ

Belediyemiz 5393 Belediye Kanun kapsamında kaynaklarını her zamanki titizliğiyle etkili bir şekilde planlayarak ve verimli kullanarak bir yılı daha geride bırakmıştır.

Bilindiği gibi 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile Kamu Mali yapısının yeniden oluşturulması amaçlanmış ve bu çerçevede Mahalli İdarelerde de yeniden yapılanmaya başlamıştır. Bu anlayış içerisinde Yavuzkemal Belediyesi tüm çalışmalarını bu doğrultuda gerçekleştirerek sonuçlarını 2017 faaliyet raporunda açıklanmıştır.

Beldemizde ihtiyaç duyulan hizmet sıralamasında her yıl olduğu gibi bu yılda Bayındırlık hizmetleri olarak yer almıştır. Bu hizmet birimine 2017 yılında Belediyemizden % 70’ten daha fazla ödenek ayrılmıştır.

Belediyemizin bütçesine bu kaynakları tahsis eden, Belediye Encümen Üyelerine ve siz değerli Belediye Meclis Üyesi arkadaşlarıma teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum.

Bu rapor meclisimizde görüşülüp değerlendirileceği gibi, Beldemiz halkı tarafından incelenerek halkımızın da İdarenin faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olması sağlanacaktır. Şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin gereği olarak tüm yöneticilerimizin bir yıllık süre içinde gerçekleştirdikleri faaliyetleri bu tür raporlarla ortaya koymaları faaliyet sonuçlarının çok daha verimli hale gelmesini sağlayacaktır.

Bu açıdan 2017 yılı faaliyet raporu siz değerli Meclis Üyelerimizin ve müteakiben de Beldemiz halkının görüş, değerlendirme ve eleştirilerine sunulmuş olacaktır. Bu konudaki görüş ve değerlendirmeleriniz daha sonraki yıllarda yapılacak çalışmalarımıza rehber ve ışık olacaktır.

2017 yılı faaliyetlerinde çalışma arkadaşlarımı gösterdikleri başarılı çalışmaları nedeniyle kutluyor, birimlerimizin yönetici ve çalışanlarına teşekkür ediyor, bundan sonraki yıllarda kendilerine daha ileri hedefler için üstün başarılar diliyorum.

Abdullah ÖNAL
Belediye Başkanı

I-GENEL BİLGİLER
A-MİSYON, VİZYON,

1966 yılında Giresun İli Dereli İlçesine bağlı Yavuzkemal’de doğdum. İlköğrenimimi aynı yerde, orta öğrenimimi Giresun İmam Hatip Lisesinde, yükseköğrenimimi 1990 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde tamamladım. M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans (mastır) yaptım. 13 yıl Espiye İmam Hatip Lisesinde branş öğretmenliği görevinde bulundum. Bu zaman zarfında sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunup, sivil toplum kuruluşlarında yöneticilik yaptım. Fransızca ve Arapça bilmekteyim. Evli ve beş çocuk babasıyım. 2014 yerel seçimlerinde 3. Dönem belediye başkanı seçildim.
Belde Belediyemiz 21 Ağustos 1998 yılında Yavuzkemal Belediyesi olarak kurulmuş olup, 2662 nüfusu vardır. Engebeli bir arazi yapısına sahip olan beldemiz coğrafi koşulları nedeniyle tarım ve hayvancılık gelişememiştir. Tarımsal arazinin eğimli ve küçük parçalardan oluşması tarımsal verimliliği düşürmüştür. Beldemizde yaşayan nüfusun en önemli gelir ve geçim kaynağı hayvancılıktır. Bu nedenle hayvancılık alanında gerekli ıslah çalışmalarının yapılmasına, bakım ve beslenme koşullarının iyileştirilmesine, yetiştiricilere iyi cins hayvan temin edilmesine, kaba ve kesif yem ihtiyaçlarının karşılanması, arıcılık faaliyetinde bulunan sahiplerinin eğitilmesine, kovan arıcılığın teşvik edilmesine, bölgeye uygun arı ırkının temin edilmesine, mevcut arı ırklarının ıslah edilmesine, belde halkının daha iyi şartlarda yaşam temin edebilmek için Belediyemiz olarak ilgili kurum kuruluş ve sivil örgütlere gerekli destek ve teşviklerde bulunarak iletişim halinde bulunmak, Yavuzkemal halkının sadece hayvancılıkla uğraşarak hak etmediği ekonomik ve sosyal sıkıntılarına son vermek için Beldemizin doğa güzelliğini göz önüne alarak yayla turizmini geliştirmek ve on iki ay turist ağırlamayı hedeflediğimiz projeler üretmek belediyemizin ana hedefleridir.
Vatandaşlarımızın Belediyemizle olan ilişkilerinde Güvenilirlik, Yapıcılık, İşbirliği ve Esnekliği bir arada bulundurularak ihtiyaçlarının farkında olarak; esnek yapımızla, öncü ve yapıcı çözümlerimizle onları farklı ve değişen yasalara karşı hazırlıklı olmalarını, intibak sağlamalarına öncülük ederek yaşamlarına değer katan hizmetler sunmaktayız. Beldemizin alt yapı eksikliklerini gidererek kentsel yaşam standardını artırmaya çalışıyoruz.

B-YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR,
1.- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;
1 – İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır.
2 – Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahallî müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır.
3 – Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.
4 – Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.
5 – Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.
6 – Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

2- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır

1 – Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
2 – Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
3 – Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.
4 – Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.
5 – Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek.
6 – Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.
7 – Borç almak, bağış kabul etmek.
8 – Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
9 – Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
10 – Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.
11 – Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.
12 – Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.

3- Belediye Başkanın görevleri
1 – Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.
2 – Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.
3 – Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.
4 – Meclise ve encümene başkanlık etmek.
5 – Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
6 – Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
7 – Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
8 – Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.
9 – Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.
10 – Belediye personelini atamak.
11 – Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.
12 – Şartsız bağışları kabul etmek.
13 – Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.
14 – Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürlüler merkezini oluşturmak.
15 – Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak.
16 – Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak

C-İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER
1-Fiziksel Yapı: Birimimiz tek bir çatı altında diğer birimlerle birlikte toplam 160 m2 alanda 5 oda bulunmaktadır. Odalardan 1 tanesi Başkanlık Makamı, 1 tanesi toplantı odası 1 tanesi Yazı İşleri Müdürlüğü ile Mali Hizmetler Müdürlüğü odası 1 tanesi de Fen işleri odası olarak kullanılmaktadır. Hizmet binamızda 4 adet masa, 5 adet bilgisayar, 3 adet yazıcı, 8 adet evrak dolabımız 1 adet kamera kayıt sistemi bulunmakta olup, ısınmamız kalorifer sistemi ile yapılmaktadır.
2-Örgüt Yapısı: Belediye Kanununun 48 nci maddesi gereği belediye teşkilatını oluşturan müdürlüklerden olan Yazı İşleri Müdürlüğü Belediyeye Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik esaslarına göre kurulmuş olup Başkanlığa bağlı olarak çalışmaktadır. Mevcut 2 adet kadrolu personelimiz ile 1 adet işçi personelimiz bulunmaktadır. Birimimizle ve diğer birimlerle yapılan haberleşmeler direk tek elden yapılmaktadır.
Belediye Kanununun 48 nci maddesi gereği Yazı İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Fen İşleri ve Zabıta hizmetleri olarak 4 adet birim oluşturulmuştur.
3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar: Belediyemizde 5 adet bilgisayar bulunmakta olup, İnternet üzerinden işlerimiz ile ilgili çeşitli kurum ve kuruluşlarla fikir alışverişi ve yasaların takibi ile kanunen birden fazla elemanın görevlendirilmesi gereken işlerde başka kurumlardan eleman görevlendirilmesi,
4-İnsan Kaynakları: Belediyemizde 20 adet Memur kadrosu ile 10 adet Sürekli İşçi Kadrosu mevcut olup, 2017 yılında ise geçici görevle Dereli Belediyesinden Yazı İşleri Müdürü Şenol ÖZBEK Yazı İşleri Müdürlüğü görevini yürütmüştür. 2 adet memur, 1 adet işçi personel görev yapmaktadır.

31.12.2017 TARİHİ İTİBARİYLE PERSONEL DURUMU:
STATÜSÜ : BAYAN : ERKEK: TOPLAM :
Memur – 2 2
İşçi – 1 1
5-Sunulan Hizmetler:

a-) Başkanlıktan gerek meclise, gerekse encümene gönderilen evrakın Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Emir ve Kararlar ışığında işlem görmesini sağlamak.

b-) Personelin kişisel ve gizli sicillerinin düzenlenmesi ve personelin her türlü özlük ve sosyal haklarını takip etmek, Müdürlüğün çalışma koşullar ile ilgili kuruluşlarla işbirliği kurmak.

c-) Müdürlük servislerinin plan ve programlı bir şekilde çalışmalarını düzenleyerek personel arasında uyumlu bir şekilde işbirliği kurulmasını sağlamak ve çalışmalarını izleyip denetlemek.

ç-) Çalışma verimini arttırmak amacıyla Kanunları İdare ve genel yargı kararlarını ve bunlarla ilgili bilgiler internet ortamından takip edilmektedir.

d-) Belediye Meclisi ile ilgili hizmetler

e-) Encümen çalışmaları ile ilgili hizmetler

f-) Personel işleri ile ilgili hizmetler

g-) Evrak ve posta işleri ile ilgili hizmetler

ğ-) Evlenme işleri ile ilgili hizmetler

h-) Arşivleme ile ilgili işlemler

ı-) İşçi Sicil İşlemleri

6-Yönetim ve İç Kontrol Sistemi:

Etkin bir yönetim oluşturmak, planlama, örgütleme ya da organize etme, kadrolama, yöneltme, iletişim işleri tek bir memur eliyle, denetleme işlemi belediye başkanı tarafından yapılmaktadır.

II-AMAÇ VE HEDEFLER

A- İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ
Belediye, organlarını, yönetimini, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usûl ve esaslarını düzenlemektir.

B- TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER
Günümüzün hızla değişen dünyasında yasal olarak yerine getirilmesi gereken görevlerimizin sorumluluğu içinde, hizmetleri vatandaşlarımıza sunarken yaklaşımımız, esnek bir yapıda tam bir işbirliği içerisinde olarak değişen ihtiyaçlarına uygun hizmetlerin sağlanmasını ilke edinmek, temel politikamız daima;

EŞİTLİK (ADALET)
HESAP VERİLEBİLİRLİK
SORUMLULUK
ŞEFFAFLIK

C- DİĞER HUSUSLAR
Kamunun zamanında aydınlatılması, açıklanan bilgilerin eksiksiz, güvenilir, anlaşılabilir ve yorumlanabilir olması, açıklanan bilgilere kolay ve mümkün olan en düşük maliyetle erişimin sağlanması, Bu anlamda kamunun aydınlatılmasında teknolojinin sağladığı tüm imkânların (elektronik veri dağıtım kanalları, e-posta, wap gibi) kullanılması, İşyeri sahipleri arasında çıkar çatışmaları ortaya çıktığında veya bir işyeri sahibinin birden fazla çıkar grubuna dâhil olması durumunda, sahip olunan hakların korunması açısından mümkün olduğunca dengeli bir politika izlenmesi, her bir hakkın birbirinden bağımsız olarak korunması hedeflenir.
III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
A MALİ BİLGİLER
1 – BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
A- Bütçe Giderleri

B-Bütçe Gelirleri

2 – TEMEL MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Demirbaş Kayıtlarımız:
1- 1 Adet Hizmet Aracı (4×4)
2- 1 Adet Pick-Up Kamyonet (4×4)
3- 3 Adet 4*4 Kepçe
4- 2 Adet 10 Tekerlekli Damperli Kamyon
5- 1 Adet 6 Tekerlekli Damperli Kamyon
6- 2 Adet Arazöz İtfaiye
7- 1 Adet Çöp Arabası
8- 1 Adet Ekskavatör
9- 5 Adet Bilgisayar
10- 3 Adet Yazıcı
11- 1 Adet Çok Fonksiyonlu Yazıcı
12- 2 Adet Tarayıcı
13- 3 Adet Masa
14- 8 Adet Evrak dolabı
15- 1 Adet Anons Cihazı
16- 1 Adet Toplantı masası ve 10 adet sandalye 1 adet Etajer ve 2 adet sehpa
17- 1 Adet Makam masası ve koltuğu
18- 4 Adet Kamera ve 1 adet Kayıt Cihazı
19- 2 Adet Çekyat
20- 1 Adet Projeksiyon Makinesi
21- 1 Adet Klimalı Tabut
22- 1 Adet Güç kaynağı
23- 2 Adet Cep Telefonu
24- 70 Adet Masa ve 400 Adet Sandalye
25- 1 Adet Fotoğraf Makinesi
26- 3 Adet Oyun Grubu
27- 15 Adet Kamelya

Faaliyet Bilgileri:

Encümen Karar Sayı : 72 Adet
Meclis Karar Sayısı : 37 Adet
Evlendirme Sayısı : 8 Adet
Gelen ve giden evrak sayısı : 1485 Adet
Gelen evrak sayısı : 565 Adet
Giden evrak sayısı : 920 Adet
Gönderilen Taahhütlü ve adi posta say. : 118 Adet
Adi posta sayısı : 80 Adet
Taahhütlü posta sayısı : 131 Adet
3 – MALİ DENETİM SONUCU

A- PERFORMANS BİLGİLERİ
1- FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ
Faaliyet Bilgileri:
1 – 2017 yılında 4 adet İnşaat Ruhsatı ve 2 adet Yapı Kullanma İzin Belgesi verilmiştir.
Proje Bilgileri:

1 – Mahallelerimize 29 Km’lik stabilize yol yapıldı.

2 – Mahalle yollarımıza 19 Km’lik yol onarımı ve genişletme yapıldı.

3 – Mahalle yollarımıza 20 Km’lik Greyderle yol bakımı yapıldı.

4 – Kulakkaya ve Yeni Mahallemizin yollarına 2,1 Km’lik beton yol yapıldı.

5 – Mahallelerimize 5 Km ham yol yapıldı.

6 – Beldemiz merkezinde bulunan parke üretim tesisinde 645.000 adet kilitli parke taşı üretimi yapıldı.

7 – Yollarımızı yağmur ve kar suyundan korumak için 45 mevkiiye büz ve kroke boru döşemesi yapıldı.

8 – Mahalle yollarımıza 18.000 m2 kilitli parke ile yol yapımı yapıldı.

9 – 50 metre taş duvar yapıldı.

10 – Şıhlar ve Kulakkaya mahallelerimize 3 Adet 5, 2 Adet 2, 1 Adet 3 ve 1 Adet 4 tonluk su deposu, su isale hattı, Kulakkaya yaylamızda su sondaj çalışması ile yol kenarlarına su çeşmesi yapıldı.

11 – Ocak, Şubat ve Mart aylarında kar mücadelesi yapılarak mahalle yollarımızı açık tutuldu.

12 – Vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek için 1 Adet Vidanjör, 1 adet 10 tekerlekli kamyon ve 1 adet 4×4 Pick-Up Kamyonet alındı.

13 – Daha temiz bir çevre anlayışı kapsamında mahallelerimize konulmak üzere 30 adet çöp konteynırı alındı.

14 – Parklarda ve Camii önlerine vatandaşlarımızın oturması için 100 adet bank oturak alındı.

15 – Park, Bahçe, Çevre ve mezarlık düzenlemesi ve fidan dikimi yaptık.

16 – Beldemizin turizm bölgesi olan Kulakkaya yaylamıza doğaya uygun olarak Camii(Mabet) ve Yeni Wc (Tuvalet) yaptırdık.

17 – Beldemizin ve yaylalarımızın turizm yönünden daha iyi tanıtılması için Kulakkaya 3. Kar Festivali düzenlendi.

18 – Beldemizin turizm bölgesi olan Kulakkaya yaylamıza doğaya uygun olarak yöresel ürünlerin satışının yapıldığı 5 adet pazar tezgahı alındı.

19 – Beldemizin ve bölgemizin geçmişinin ve tarihinin daha iyi tanıtılması ve öğretilmesi için 2000 adet kitap, 1000 adet takvim, 2000 adet şapka bastırıldı ve Belediyemizin internet sitesi yenilendi.

20 – Beldemizin ve yöremizin tanıtımı amacıyla çeşitli etkinlikler (Kutlu doğum programı, Çanakkale şehitleri programı tanıtıcı afişler) yapıldı.
21

B-DİĞER HUSUSLAR
Günümüz dünyasının hızlı teknolojik gelişmeleri birimimiz tarafından detaylı takip edilerek belirlenen strateji, plan ve politikalar çerçevesinde kurulan etkin bir raporlama sistemi ile en alt kademeden, en üst yönetim kademelerine kadar kontrol sağlanmakta olup, ileri bilgisayar programları ile desteklenen anlık veri transferi ile iç kontrol gerçekleştirilmektedir. Yasalara ve insani kurallara uygun davranmayı, çevreye ve doğaya değer vermeyi, toplum kalite kavramını sürekli gelişmenin bir aracı olarak görmeyi, çalışma barışını kurmayı ve sürdürmeyi birimimiz tarafından Belediyemiz ortak değerlerini tanımlamak ve yaygınlaştırmak, dolayısıyla bir davranış birliği oluşturmaktır.

Yazı İşleri birimimiz yatırım amaçlı olmadığından, birim tarafından gerçekleştirilen veya başlatılan projemiz bulunmamaktadır.

IV-KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A- ÜSTÜNLÜKLER
Yasayla belirlenen mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçların karşılanmasında öncelikli alanları belirlemek, hizmet gücümüzün önemli bir kısmını bu alanlara tahsis etmek ve tüm hizmetleri ifa ederken eşitsizlik ve adaletsizlikleri ortadan kaldırarak kaliteli, verimli ve etkili bir şekilde halkın yararına sunmamız.
1. Liderlik ve öncülük etme.
2. Dürüstlük ve güvenilirlik.
3. Şeffaflık.
4. İş ve çalışma ahlakı.
5. Kalite bilincine sahip olma ve kalite duyarlılığı.
6. Titizlik ve özen.
7. Zamanındalık ve sürelere uyum.
8. Kaynakların tahsisinde önceliklere göre hareket etme.
9. Her bakımdan eşitlik ve adalet.
10. Verimlilik
İlkelerimiz tutum, davranış ve düşünce biçimimizi yansıtır. Tüm personelimiz ilkelerimiz konusunda eğitilmişler ve bu ilkelere göre hareket etmeleri için duyarlılık geliştirme eğitimlerine alınmışlardır. Planlı çalışma dönemine girilmekle birlikte ilkeler üzerindeki duyarlılığımız da artmıştır.
B- ZAYIFLIKLAR
5393 Sayılı Belediye Kanunu ve uygulamakla yükümlü olduğumuz kanunlar ile hızla gelişen dünyamız, uymak zorunda olduğumuz yeni kurallar getirmesi ve bu uygulamalarda insan faktörünün öne çıkması sonucunda belirlenmiş ve değişkenlik yaratan bu görevlerimizin uygulanmasında birlikte görev yaptığımız kişilerin intibak edememesi, algılanma eksikliğinin olması, genellikle halkımızın sağlığı, güvenliği ve refahı göz önünde bulundurulması gereken görevlerimiz arasında bulunmasına rağmen bireylerin maruz kalabileceği tehlikeler göz ardı edilmesi, yasayla zorunluluk getirilmeyen yerlerde bazı iş kollarının yerleşim yerlerine inşa edilmesi, işyerleri sahiplerinin bu bağlamda haklarının da yeniden düzenlenmesini sağlayacak, çalışmalar yapılmasına yönelik, girişimler planlamamız gerektiği, ayrıca toplum bireylerinin sosyal yaşam şeklinin hızla değişmesine ayak uyduramaması, sorumluluk ve görevlerinin bilincinde olmaması bilgi eksikliğinden ve zayıflığımızdan kaynaklanmaktadır. Alanın dağınık ve engebeli oluşu İdare faaliyetlerinin kamuoyuna yeterince duyurulamaması, Personelin özlük haklarının düşük olması, Personelin eğitim ihtiyacı olarak sıralanabilir,
C-DEĞERLENDİRMELER
Belediyemizde 5393 sayılı Belediye Kanununun 48 nci maddesine göre belediye teşkilatını oluşturan mecburi 4 adet birim olup, Yazı İşleri Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğü, Fen İşleri birimi ve Zabıta birimi görevini, memur eliyle yapılması gereken görevler geçici görevle yapılmasına rağmen esnek yapımızla, öncü ve yaratıcı çözümlerimizle kısa süre içinde olumsuzlukları yenerek, kısıtlı imkânlarla başarılı olduğumuza inanıyorum.

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER
Birimimizin en büyük eksikliği geçici görevle işlerin yapılmasından kaynaklanmaktadır. Birimimizde görev yapacak personelin seçilmesi, bu gruba yönelik özel eğitim programının planlanması, programın diğer birimlerle bağlantıları ve eğitimlerinin hazırlanması doğrultusunda iş sonuçlarının analiz edilerek görev ve dağıtım yapılması gerekmektedir.

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Üst yönetici olarak yetkim dâhilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.

Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. Nisan 2018

Abdullah ÖNAL
Belediye Başkanı

MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI

Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dâhilinde;

Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetimi ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekeli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim

İdaremizin 2017 yılı Faaliyet Raporunun ‘III/A – Mali Bilgiler’ bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. Nisan 2018

Salih YILDIZ
Mali Hizmetler Müdür V.