AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

YAVUZKEMAL BELEDİYESİ FEN İŞLERİ

AKARYAKIT ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/635619

 

1-İdarenin
a) Adresi : ŞIHLAR CAMİYANI 22 28950 DERELİ/GİRESUN
b) Telefon ve faks numarası : 4543858282 – 4543858283
c) Elektronik Posta Adresi : yavuzkemalbelediyesi@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : CİNSİ ÖZELLİĞİ MİKTARI ÖLÇÜ 1 EURO DİZEL MOTORİN 70,000.00 LİTRE 2 KURŞUNSUZ BENZİN 95 1,000.00 LİTRE 3 ADBLUE 20 LİTRE 20 BİDON
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Belediyenin istediği miktarlar ölçüsünde yüklenici tarafından Belediyenin akaryakıt tankına peyder pey olarak boşaltılacaktır. Benzin, Adblue, Belediyemize ait hizmet aracı tarafından ara ara akaryakıt fişleri ile teslim alınacaktır.
c) Teslim tarihi : İŞE BAŞLAMA TARİHİ SÖZLEŞME TARİHİ İŞ BİTİMİ TARİHİ 31.12.2019 BU TARİHTE İŞ SONA ERECEKTİR.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : YAVUZKEMAL BELDESİ ŞIHLAR MAHALLESİ ŞEHİT EMRAH EKER MEVKİİ NO 22 DERELİ ĞİRESUN
b) Tarihi ve saati : 02.01.2019 – 11:00
  1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
    4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
    4.1.1.3.İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İLGİLİ BEDEDİYE VEYA ÖZEL İDAREDEN ALINMIŞ ÇALIŞMA RUHSATI

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:
TSE 3827

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı YAVUZKEMAL BELDESİ ŞIHLAR MAHALLESİ ŞEHİT EMRAH EKER MEVKİİ NO 22 DERELİ ĞİRESUN EKAP adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar YAVUZKEMAL BELDESİ ŞIHLAR MAHALLESİ ŞEHİT EMRAH EKER MEVKİİ NO 22 DERELİ ĞİRESUN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.