T.C.

YAVUZKEMAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden

 • İ L A N –

                                   

 • Yavuzkemal Belediye Başkanlığına ait 2 adet Greyderin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45.Maddesi uyarınca açık artırma suretiyle satışı yapılmak üzere ihaleye çıkarılmıştır.
 • İhalenin Yapılacağı yer ve saati:
  1. İhale 27/11/2017 Pazartesi günü saat 14:30’da başkanlık odasında Encümen huzurunda yapılacaktır.
 • Satışa çıkarılan aracın Muhammen Bedeli:
  1. Satışı yapılacak aracın Muhammen Bedeli 21.840,00 TL’dir.
 • İhaleye ait Geçici Teminat
  1. Miktar 655,20 TL’dir
  2. İhaleye ait geçici teminat ihale günü saat 14:00 kadar Belediyemize yatırılacaktır.
  3. Geçici Teminat Olarak Kabul edilecek Belgeler
 • Nakit olarak Belediyemiz veznesine yatırılabileceği
 • Bu ihale ile ilgili süresiz olarak alınmış banka teminat Mektubu olarak
 • Devlet tahvilleri ve hazine kefaletlerini haiz tahvilleri kabul edilecektir.
 • İhaleye girecekler yukarıda belirtilen geçici teminatı yatırmaları şarttır. Geçici teminatı yatırmayanlar ihale dışı bırakılacaktır.
 • Satışa çıkarılan araç Yavuzkemal Belediyesi önünde bulunmakta olup, mesai saatleri içinde görülebilir.
 • İhaleye katılmak için şartname alınması mecbur olup, Belediyemizden temin edilebilir.
 • Satışa ait şartname ve diğer evrakları Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden 50,00 TL bedel karşılığından alınabilir.
 • Tespit edilen muhammen bedele K.D.V. hariç olup ihaleye ait tüm vergiler yüklenici tarafından ödenecektir.
 • İhaleye Katılma Şartları:
  1. İhaleye girecekleri özel şartnameyi satın aldığına dair belgeyi ibraz etmek zorundadır.
  2. İhaleye katılacak kişinin gerçek kişi olması halinde
   • Nüfus Cüzdan Sureti
   • İmza sirküsü (Fotokopisi idareye teslim edilirken aslı idare tarafından görülecektir.)
   • Vekâleten katılım halinde aslı veya noterden tasdikli yetki belgesi ile imza şirküsü
   • Tebligat için adres beyanı, irtibat için telefon numarası ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi
 1. c) İhaleye katılacakların Tüzel kişi olması halinde;
 1. İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevleri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları teşvik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
 2. Mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya sanayi odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu gösterir belge,
 3. Vekâleten İhaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile tasdikli imza beyannamesi
 4. İsteklinin ortak girişim olması halinde, noterden tasdikli iş ortaklığı veya konsorsiyum beyannamesi, yetki belgesi ile imza şirküsü
 • İhaleyi yapıp yapmamaya Belediye Encümeni serbesttir.

 

MUHAMMEN BEDELİ

 

S.No:     Cinsi:           Markası:        Modeli:              Adedi:          Fiyatı:            Geçici Tem.

 • Greyder        Lokomo         1977                      2               840,00 TL    655,20 TL

 

 

Abdullah ÖNAL

Belediye Başkanı