KORUGE BORU ALIMI
YAVUZKEMAL BELEDİYESİ FEN İŞLERİ
KORUGE BORU ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık
ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden
alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2022/940349
1-İdarenin
a) Adı : YAVUZKEMAL BELEDİYESİ FEN İŞLERİ
b) Adresi : Şıhlar Mahallesi Şehit Emrah EKER Mevkii No 22 28950
DERELİ/GİRESUN
c) Telefon ve faks numarası : 4543858282 – 4543858283
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve
e-imza kullanılarak indirilebileceği
internet sayfası
: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : KORUGE BORU ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı : PLASTİK BORU 32MM 10 ATÜ 100 M 2500 METRE PLASTİK
BORU 40 MM 10 ATÜ 100 M 1500 METRE KORUGE BORU
300 MM 240 METRE KORUGE BORU 400 MM 240 METRE
KORUGE BORU 500 MM 240 METRE
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : YAVUZKEMAL BELDE MERKEZİ 2022 YILI İÇERİSİNDE
PEYDER PEY OLARAK TESLİM ALINACAKTIR.
ç) Süresi/teslim tarihi : YAVUZKEMAL BELDE MERKEZİ 2022 YILI İÇERİSİNDE
PEYDER PEY OLARAK TESLİM ALINACAKTIR.
d) İşe başlama tarihi : SÖZLEŞME TARİHİ
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve
saati
: 05.10.2022 – 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri
(e-tekliflerin açılacağı adres)
: YAVUZKEMAL BELEDİYESİ TOPLANTI ODASI
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık
oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan
alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
TSE BELGESİ
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların,
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale
sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci
maddesine göre açıklama istenecektir